ΝΟΜΟΣ 4039/12 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Νομοθεσία για ζώα

12. Το άρθρο 21, τροποποιείται ως εξής:

α) Ο πίνακας διοικητικών κυρώσεων και προστίμων του άρθρου 21 του ν. 4039/2012, αντικαθίσταται ως ακολούθως:

 

«

α/α

ΠΑΡΑΒΑΣΗ

ΔΙΑΤΑΞΗ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ

1

Μη εφαρμογή από τον ιδιοκτήτη,  τον  κάτοχο ή τον υπεύθυνο των ζώων, των κανόνων προστασίας και καλής μεταχείρισής τους  και μη τήρηση, από μέρους τους, των ειδικών  απαιτήσεων της περίπτ. β του άρθρου 1, ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός της ύπαρξής τους. Άρθρο 1 περίπ. β

5.000 έως 15.000 ευρώ.

2

Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης και καταγραφής του ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου συντροφιάς Άρθρο 4 παρ.7Άρθρο 5 παρ.1 περ.  α)

300 Ευρώ

3

Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της  κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου Άρθρο 5 παρ.1 περ. γ)

300 Ευρώ

4

Μη κατοχή  ενημερωμένου βιβλιαρίου υγείας καθώς  και  μη κατοχή ενημερωμένου και θεωρημένου διαβατηρίου          σε περίπτωση ταξιδιού στο εξωτερικό ή σε κάθε αλλαγή του ιδιοκτήτη ή του προσωρινού του κατόχου Άρθρο 5 παρ.1 περ.  γ) και περ. δ)

300 Ευρώ

5

Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. β) και ε) και αποφυγή στείρωσης χωρίς την τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 5 παρ.1 περ. ζ) Άρθρο 5 παρ.1 περ. β) και ε) και ζ)

300 Ευρώ

6

Απουσία εν ισχύ αντιλλυσικού εμβολιασμού και μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας ή παράλειψη άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου Άρθρο 5 παρ.1 περ. α) και στ)

100 Ευρώ

7

Παράλειψη προσκόμισης στον οικείο Δήμο του αντιγράφου  του Πιστοποιητικού ηλεκτρονικής ταυτοποίησης Άρθρο 5 παρ.1 παρ. η)

300 Ευρώ

8

Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της εξόδου του σκύλου από την ιδιοκτησία του κυρίου/κατόχου/συνοδού/φύλακα Άρθρο 5 παρ.2 και 3

300 Ευρώ

9

Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του κυνηγετικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου Άρθρο 5 παρ.4

300 Ευρώ

10

Δημοσίευση ή/και τοιχοκόλληση αγγελίας για ζώα συντροφιάς προς υιοθεσία ή δωρεάν παραχώρηση ή πώληση σε έντυπο, φυλλάδιο ή ιστοσελίδα χωρίς αναφορά του  αριθμού ηλεκτρονικής σήμανσής τους ή της μητέρας τους αν είναι ηλικίας μέχρι 60 ημερών . Άρθρο 5 παρ.7

300 Ευρώ

11

Είσοδος στην ελληνική επικράτεια ζώου συντροφιάς που δεν έχει ηλεκτρονική σήμανση Άρθρο 5 παρ.8 περ. α)

300 Ευρώ

12

Αφαίρεση του μέσου  ηλεκτρονικής σήμανσης από τον ιδιοκτήτη ή άλλο πρόσωπο ή τον κτηνίατρο Άρθρο 5 παρ.8 περ. β)

3.000 Ευρώ και αφαίρεση άδειας επαγγέλματος του κτηνιάτρου

13

Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς σκοπούς χωρίς άδεια Άρθρο 6 παρ.1

3.000 Ευρώ

14

Παράλειψη σήμανσης και καταχώρισης των εκτρεφόμενων, αναπαραγόμενων ή προς πώληση σκύλων και γατών Άρθρο 6 παρ.1

3.000 Ευρώ

15

Πώληση ζώου συντροφιάς με ηλικία μικρότερη των 8 εβδομάδων και πώληση σκύλων και γατών σε υπαίθριους δημόσιους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των υπαίθριων αγορών Άρθρο 6 παρ.3περ. α) και β)

1.000 Ευρώ ανά ζώο που πωλείται

16

Διαμονή ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό σε ακατάλληλο χώρο, μη τήρηση κανόνων ευζωίας, ασφάλειας και παροχής κατάλληλης κτηνιατρικής περίθαλψης Άρθρο 6 παρ.1

2.000 Ευρώ

17

Παράλειψη τήρησης ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που προορίζονται για εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση για εμπορικό σκοπό Άρθρο 6 παρ.1

1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

18

Παράλειψη τήρησης μητρώων για κάθε θηλυκό ζώο αναπαραγωγής στις εγκαταστάσεις εκτροφής, διαθέσιμων ανά πάσα στιγμή για έλεγχο Άρθρο 6 παρ.1

1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

19

Εκτροφή έστω και ενός θηλυκού σκύλου αναπαραγωγής χωρίς άδεια εκτροφής Άρθρο 6 παρ.1

1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

20

Γονιμοποίηση θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής πριν από το δεύτερο οιστρικό κύκλο και πάντως πριν από την παρέλευση εννέα μηνών από τον τελευταίο τοκετό Άρθρο 6 παρ.1

1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

21

Εισαγωγή και εμπορία ακρωτηριασμένων σκύλων Άρθρο 6 παρ.3 περ. γ)

1.000 Ευρώ ανά ζώο

22

Εκτροφή και αναπαραγωγή ακρωτηριασμένων ζώων μετά την οριζόμενη λήξη της μεταβατικής πενταετούς  περιόδου Άρθρο 6 παρ.3 περ. δ)

1.000 Ευρώ ανά ζώο

23

Διοργάνωση έκθεσης με ζώα συντροφιάς χωρίς άδεια Άρθρο 7 παρ.1

5.000 Ευρώ ανά ημέρα εκδήλωσης

24

Πρόκληση φόβου ή πόνου σε ζώο συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη άμεσης επίβλεψης ζώου συντροφιάς κατά τη διάρκεια εκδήλωσης ή παράλειψη χρήσης φίμωτρου ή απομάκρυνσης από εκδήλωση ζώου συντροφιάς που εκδηλώνει επιθετική συμπεριφορά Άρθρο 7 παρ.2

1.000 Ευρώ ανά ζώο

25

α) Παράλειψη σήμανσης και καταγραφής ζώου συντροφιάς που συμμετέχει σε έκθεση ήβ) Προσκόμιση  ακρωτηριασμένου ζώου για   συμμετοχή του σε έκθεση και αποδοχή του από τον υπεύθυνο που την διοργανώνει Άρθρο 7 παρ 3 και 4

1.000 Ευρώ ανά ζώο

26

Παράλειψη κατοχής ενημερωμένων βιβλιαρίων υγείας/διαβατηρίων ζώων συντροφιάς που συμμετέχουν σε έκθεση. Άρθρο 7 παρ.3

1.000 Ευρώ για το πρώτο ζώο προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε επόμενο

27

α ) Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας, των υγειονομικών διατάξεων και των  αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για ζώα συντροφιάς που διατηρούνται σε μονοκατοικίες και διαμερίσματαβ) Διατήρηση περισσότερων από 2 ζώων συντροφιάς σε διαμέρισμα πολυκατοικίας, όπου ο κανονισμός απαγορεύει τη διατήρηση ζώων συντροφιάς Άρθρο 8 παρ.1 και 2

300 Ευρώ ανά ζώο

28

Διατήρηση και παραμονή ζώου σε κοινόχρηστο χώρο ή σε κήπο πολυκατοικίας Άρθρο 8 παρ.3

300 Ευρώ ανά ζώο

29

Μετακίνηση ή μεταφορά έως 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση των διατάξεων του Καν 998/2003 και του Καν. 1/2005 Άρθρο 10 παρ.1

500 Ευρώ

30

Μετακίνηση ή μεταφορά άνω των 5 ζώων συντροφιάς κατά παράβαση του Π.Δ. 184/1996 και του Καν. 1/2005 Άρθρο 10 παρ. 1

1.000 Ευρώ

31

Μεταφορά ζώου συντροφιάς σε μέσο μαζικής μεταφοράς χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 10 παρ.3 Άρθρο 10 παρ. 2

300 Ευρώ ανά ζώο

32

Ανυπαρξία ειδικών κλουβιών σε επιβατηκά πλοία για τη μεταφορά μεγάλων ζώων συντροφιάς Άρθρο 10 παρ. 3

5.000 Ευρώ

33

Παράλειψη λήψης κατάλληλων μέτρων  για την αποτροπή πρόσβασης των αδέσποτων σε απορρίμματα από τους υπευθύνους του άρθρου 11 παρ.1 Άρθρο 11 παρ.1

600 Ευρώ

34

Διατήρηση ζώου σε τσίρκο ή θίασο εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά του, πραγματοποιεί παράσταση ή παρελαύνει ή εμφανίζεται σε κοινό Άρθρο 12 παρ.1

20.000 Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται

35

Διατήρηση ζώου σε επιχείρηση του άρθρου 12 παρ.2 εφόσον χρησιμοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο ή για οποιοδήποτε σκοπό στο πρόγραμμά της Άρθρο 12 παρ.2

10.000 Ευρώ για κάθε ζώο που διατηρείται

36

Χρησιμοποίηση ζώου σε υπαίθρια δημόσια έκθεση με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους Άρθρο 12 παρ.2α

5.000 Ευρώ για κάθε χρησιμοποιούμενο ζώο

37

Εκτροφή, εκπαίδευση και χρησιμοποίηση ζώου σε οποιοδήποτε  είδος μονομαχίας Άρθρο 12 παρ.3 εδάφιο πρώτο

10.000 Ευρώ για κάθε ζώο

38

Εκτροφή ή/και χρησιμοποίηση σκύλου ή γάτας για παραγωγή γούνας, δέρματος, κρέατος  ή για την παρασκευή φαρμακευτικών ή άλλων ουσιών Άρθρο 12 παρ.3 εδάφιο δεύτερο

10.000 Ευρώ για κάθε ζώο

39 Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείρισηζώου καθώς και πώληση, εμπορία  και παρουσίαση –  διακίνηση μέσω Διαδικτύου οποιουδήποτεοπτικοακουστικού υλικού, στο οποίο απεικονίζεται  κάθε είδους σεξουαλική συνεύρεση με ζώα καθώς καιοποιαδήποτε πράξη βίας ή θανάτωση μικρών ζώων

με σκοπό το κέρδος και τη σεξουαλική ικανοποίηση

ατόμων που παρακολουθούν ή συμμετέχουν σε αυτά .

Άρθρο 16 παρ. α. και β.

30.000 Ευρώ για κάθε ζώο και για κάθε περιστατικό

40 Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίοατύχημα Άρθρο 16 παρ. γ.

300 Ευρώ

 

 

 

 

Σχετικά Άρθρα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση «για την προστασία των ζώων συντροφιάς» – Χειρουργικές επεμβάσεις – Εξαιρέσεις

Σύμφωνα σημερινή (σ.σ 22.11.13) ανάρτηση του Νομικού Συμβουλίου του  Κράτους η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «για την προστασία των ζώων συντροφιάς» προβλέπει ότι απαγορεύονται χειρουργικές επεμβάσεις που προορίζονται να τροποποιήσουν την εξωτερική εμφάνιση ενός ζώου...

Διαβάστε Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4039/12 ΤΕΛΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΣΠΟΖΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Αυτή φέρεται να είναι η τελική μορφή του ν.4039/2012 που αποτελεί μέρος του Σ.Ν «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ...

Διαβάστε Περισσότερα

Νόμος .4039/2012 για τα δεσποζόμενα και αδέσποτα ζώα, Διευκρινίσεις Αντιεισαγγελέα σχετικά με την εφαρμογή του

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Ρούσσος – Εμμανουήλ Παπαδάκης, με την υπ. αριθμ. 1/2013 Eγκύκλιό του, παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4039/2012. Ο Αντιεισαγγελέας του ΑΠ αποσαφηνίζει τα ζητήματα που έχουν εγερθεί από τα προβλεπόμενα...

Διαβάστε Περισσότερα