ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ

Νομοθεσία για ζώα

Νομοθεσια για τα ζωα συντροφιας

Στην νομοθεσια για τα ζωα συντροφιας αναφέρονται τα ακόλουθα:

Άρθρο 4

-Ύπαρξη Διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους

– Υποχρεωτική σήμανση, βιβλιάριο υγείας ή διαβατήριο του ζώου

6 1.

Στη διεύθυνση Πληροφορικής του Υπ.Α.Α. δημιουργείται διαδικτυακή ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους

. Στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καταχωρούνται, από τους κτηνιατρους που έχουν πιστοποιηθεί , τα στοιχεία που αφορούν στην αναγνώριση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς όπως, φύλο, χρώμα, ράτσα, αντιλυσσικός εμβολιασμός, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη, θάνατος. Καθώς, και τα στοιχεία αναγνώρισης του ιδιοκτήτη τους (όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ και αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου). Η πιστοποίηση των κτηνιάτρων πραγματοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης στη δ/ση Πληροφορικής του ΥπΑΑ και την χορήγηση στον αιτούντα κτηνίατρο κωδικού πρόσβασης στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.

. Η διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση, συνδέεται απευθείας με τα κτηνιατρεία και γενικά τους χώρους που πραγματοποιείται η σήμανση των ζώων συντροφιάς . Στη διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση εισάγονται λογικοί παράμετροι συσχέτισης του αριθμού των ζώων τουλάχιστον ανά ιδιοκτήτη.

2. Οι απαιτήσεις για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των στοιχείων των δεσποζομένων ζώων συντροφιάς, εφαρμόζονται και για την ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

3. Η σήμανση κάθε ζώου συντροφιάς είναι υποχρεωτική, μη εξαιρουμένων των ποιμενικών σκύλων . Η δαπάνη της σήμανσης και της καταγραφής των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, βαρύνει τον ιδιοκτήτη του και των αδέσποτων, τον οικείο δήμο. Για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής σήμανσης ή την έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου, ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται να επιδεικνύει στον κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί την αστυνομική του ταυτότητα ή το διαβατήριό του ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο, προκειμένου να επαληθευτούν τα ατομικά του στοιχεία και να αντιστοιχηθεί ο μοναδικός κωδικός σήμανσης του ζώου συντροφιάς που αναγράφεται στο microchip, με τα ατομικά στοιχεία του ιδιοκτήτη του . Ο διενεργών τη σήμανση, πιστοποιημένος κτηνίατρος, χορηγεί ατελώς στον ιδιοκτήτη του ζώου, βεβαίωση ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής με βάση το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 με τον αριθμό σήμανσης του ζώου, τα χαρακτηριστικά του ( φύλο, χρώμα, ράτσα) και τα στοιχεία του ίδιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, ΑΦΜ και αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου)

7 4. Η σήμανση και η αναγνώριση κάθε ζώου συντροφιάς, πραγματοποιείται με την τοποθέτηση στην αριστερή εξωτερική πλευρά του τράχηλου του ζώου συστήματος ηλεκτρονικής αναγνώρισης (αποκριτής πομποδέκτης), το οποίο είναι παθητική συσκευή αναγνώρισης ραδιοσυχνότητας μόνο για ανάγνωση , σύμφωνο με το πρότυπο ISO 11784 και τεχνολογίας HDX ή FDX-B και μπορεί να αναγνωστεί από συσκευή ανάγνωσης συμβατή με το πρότυπο ISO 11785 και καταχωρείται στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους.. Οι διαθέτες του ηλεκτρονικού μέσου σήμανσης, λιανικής ή χονδρικής πώλησης, υποχρεούνται να διαθέτουν στην ελληνική αγορά ηλεκτρονικό μέσο σήμανσης σύμφωνο με τις παραπάνω απαιτήσεις με οδηγίες χρήσης στην ελληνική γλώσσα.

5. Η ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή, η έκδοση διαβατηρίου και βιβλιαρίου υγείας, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Παραρτήματος 2 και 3 πραγματοποιούνται από κτηνιάτρους που έχουν πιστοποιηθεί και ασκούν νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα στην Ελλάδα σε κτηνιατρεία ή σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους των δήμων, των διαδημοτικών κέντρων, καθώς και των φιλοζωικών σωματείων. Σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, η σήμανση και καταγραφή των ζώων συντροφιάς και η έκδοση βιβλιαρίου υγείας ή διαβατηρίου των ζώων συντροφιάς, μπορεί να γίνει και στις δ/σεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας. Το βιβλιάριο υγείας δεν απαιτείται, εάν το ζώο συντροφιάς διαθέτει διαβατήριο.

6. Οι κτηνίατροι που πραγματοποιούν την ηλεκτρονική σήμανση των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς, υποχρεούνται να ελέγχουν την λειτουργικότητα των μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης και να χρησιμοποιούν τα μέσα που πληρούν τις απαιτήσεις της παραγράφου 4. Σε περίπτωση καταγγελίας για την διάθεση ή την χρησιμοποίηση μέσων ηλεκτρονικής σήμανσης που δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 4, τα πρόσωπα που διαθέτουν ή χρησιμοποιούν αυτά, υποχρεούνται να παρέχουν πλήρη αποδεικτικά στοιχεία για την συμμόρφωσή τους με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, στις αρμόδιες αρχές ελέγχου και εφαρμογής του συστήματος του άρθρου 3.

7. Ο ιδιοκτήτης κάθε ζώου συντροφιάς, υποχρεούται να ενημερώνει τον κτηνίατρο που έχει πιστοποιηθεί για την μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωριθεί στη βάση 8 δεδομένων που αφορούν , είτε στον ίδιον (όπως, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου εγγράφου,) είτε στο ζώο συντροφιάς που έχει δηλώσει στο όνομά του (όπως, θάνατος, απώλεια, παράδοση σε άλλον ιδιοκτήτη ), το αργότερο εντός 15 ημερών από την μεταβολή, με σκοπό να επικαιροποιούνται οι πληροφορίες της διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης. Σε κάθε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη, είναι απαραίτητη η επισημείωση στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου από τον κτηνίατρο, ατελώς, κατά την ετήσια κτηνιατρική εξέταση του ζώου ή κατά τον εμβολιασμό του, προκειμένου να ενημερώνεται και η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση.

8. Η συμπλήρωση των στοιχείων του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατηρίου του ζώου συντροφιάς, πραγματοποιείται χειρόγραφα ή και μέσω της εφαρμογής της διαδικτυακής ηλεκτρονικής βάσης. Ο μοναδικός κωδικός της ηλεκτρονικής σήμανσης του ζώου συντροφιάς, εγγράφεται στο βιβλιάριο υγείας ή στο διαβατήριο του ζώου μόνο χειρόγραφα.

9. Για την αναγνώριση των ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς που φέρουν ηλεκτρονική σήμανση, τον έλεγχο του βιβλιάριου υγείας ή του διαβατήριου και γενικά για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, οι Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, της δημοτικής Αστυνομίας, η Λιμενική Αστυνομία, η Θηροφυλακή και υπάλληλοι των Τελωνείων και των Σταθμών Υγειονομικού Κτηνιατρικού Ελέγχου (ΣΥΚΕ), εφοδιάζονται με τους κατάλληλους ανιχνευτές, η δαπάνη των οποίων βαρύνει το ΥπΑΑΤ.

10. Το αργότερο εντός μηνός από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, υποχρεούται να παραδώσει σε ηλεκτρονική μορφή συμβατή με την διαδικτυακή ηλεκτρονική βάση, τα στοιχεία των ιδιοκτητών και των κωδικών σήμανσης των ζώων συντροφιάς που έχει καταγράψει από την ημερομηνία ανάθεσης σε αυτόν, της τήρησης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων, μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.

11. Η Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και της καταγραφής των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους αρχίζει να λειτουργεί ένα μήνα μετά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

12. Με απόφαση του ΥπΑΑ ρυθμίζονται οι όροι δημιουργίας της διαδικτυακής Ηλεκτρονικής Βάσης, οι λεπτομέρειες εφαρμογής της διαδικασίας πιστοποίησης και χορήγησης κωδικού πρόσβασης στους φορείς εκτέλεσης της σήμανσης και καταγραφής 9 των ζώων συντροφιάς και των ιδιοκτητών τους στην Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής του άρθρου αυτού.

Άρθρο 5. Υποχρεώσεις ιδιοκτητών δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς:

1. Ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

α) να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του, μέσα σε προθεσμία δύο μηνών από τη γέννηση τ