ΛΥΣΣΑ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέα του χώρου μας

Ένα ακόμα κρούσμα λύσσας, αυτή τη φορά κοντά στη Θεσσαλίκη. Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση και της λύσσας. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να εμβολιάσουν σκύλους και γάτους ενάντια στη λύσσα.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση λήψης μέτρων σε εστία λύσσας με θετικό στη λύσσα ζώο (αλεπού) της άγριας πανίδας που βρέθηκε στην αγροτική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3) Την με αριθ.πρωτ. 1064/07-01-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 4) Την με αριθ. πρωτ. 985/20-03-2013 (ΦΕΚ 687/Β/ 26-03-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 5) Το άρθρο 3 του Π.Δ. 133/92 (ΦΕΚ 66/Α/13-04-1992) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων». 6) Το άρθρο 9 παρ. 5 του Π.Δ. 400/83 (ΦΕΚ 151/Α/18-10-1983) «Εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης εχινοκοκκίασης – υδατίδωσης, λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων». 7) Το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/02-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». 8) Την με αριθ. πρωτ. 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ 198/Β/05-02-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα». 9) Το με αρ. πρωτ. 2316/68919/6-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. 10) Το με αριθ. πρωτ. 3572/03-06-2013 Παραπεμπτικό Δελτίο Εργαστηριακής εξέτασης για Λύσσα του Κτηνιατρικού Κέντρου Λαγκαδά θεσσαλονίκης. 11) Την με αριθ. πρωτ. 4152/05-06-2013 έκθεση αποτελεσμάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ΛΟΙ.ΠΑ.Ν με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η ανίχνευση λυσσικού αντιγόνου. 12 ) Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου στη λοιπή χώρα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χαρακτηρίζουμε ως θετικό στη λύσσα το ζώο (κόκκινη αλεπού) της άγριας πανίδας που βρέθηκε νεκρό στην αγροτική περιοχή Σίνδου. Kαθορίζουμε την εστία της λύσσας σε περιοχή ακτίνας 50 km γύρω από την αγροτική περιοχή Σίνδου και επιβάλλουμε: • Την τοποθέτηση ευδιάκριτων προειδοποιητικών πινακίδων, που φέρουν κατάλληλη σήμανση, σε εμφανή σημεία στις οδούς εισόδου στην περιοχή. • Την απαγόρευση της μετακίνησης και ελεύθερης διακίνησης ευπαθών ειδών ζώων, καθώς και την διενέργεια αγοροπωλησιών τους στην περιοχή που εντοπίστηκε η εστία της λύσσας, εκτός αν ύστερα από εξέταση τους από επίσημο κτηνίατρο αναφερθούν υγιή. • Tη θανάτωση των παραγωγικών και των σαρκοφάγων ζώων τα οποία δαγκώθηκαν ή ήρθαν σε άμεση επαφή με εκκρίσεις ζώου θετικού στη λύσσα. • Στην περίπτωση που τα κατοικίδια σαρκοφάγα που ήρθαν σε επαφή με εκκρίσεις ή δαγκώθηκαν από επιβεβαιωμένα θετικό στη λύσσα ζώο είναι καλυμμένα εμβολιακά κατά της λύσσας τη στιγμή της έκθεσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2316/68919/06-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. και σε παρέκκλιση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ Β΄ 198) μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: – Επανεμβολιασμός του ζώου μέσα σε 48 ώρες από την έκδοση του εργαστηριακού αποτελέσματος που επιβεβαιώνει ότι το ζώο με το οποίο ήρθε σε επαφή ήταν θετικό στη λύσσα. – Διασφάλιση απομόνωσης του ζώου για έξι (6) μήνες και παρακολούθησής του από κτηνίατρο (ιδιώτη ή δημόσιο) στο τέλος του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και έκτου μήνα. Ο κτηνίατρος υποχρεούται να στέλνει αναφορά στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης μετά από κάθε εξέταση του ζώου – Έγγραφη δέσμευση του ιδιοκτήτη ότι το ζώο θα παραμείνει στην κατοχή του τουλάχιστον για ένα χρόνο και δεν θα προβεί στην ευθανασία του ζώου κατά το διάστημα της παρακολούθησής του. – Στην περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε ασθένειας, θανάτου ή απώλειας του ζώου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη λήψη μέτρων.

• Την απολύμανση του χώρου θανάτωσης ή θανάτου των θετικών ζώων, καθώς και τη διεξοδική απολύμανση και αποτέφρωση όλων των αντικειμένων που θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή με αυτά τα ζώα. • Την ασφαλή διάθεση των νεκρών ή θανατωμένων ζώων στην πλησιέστερη εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων. • Την απομάκρυνση της μολυσμένης κόπρου και στρωμνής σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. • Την εφαρμογή του άρθρου 9 της συνθήκης της Βέρνης (Ν. 1335/1983) για τη ρύθμιση του υπερπληθυσμού των ειδών-στόχων της άγριας πανίδας της παρούσας απόφασης και κυρίως της αλεπούς, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. • Την ενίσχυση της επαγρύπνησης των τοπικών Κτηνιατρικών, Δασικών υπηρεσιών και των τοπικών Κυνηγετικών Οργανώσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301/25-01-2013. • Την επιβεβαίωση του αντιλυσσικού εμβολιασμού των ποιμενικών σκύλων της περιοχής δικαιοδοσίας των Κτηνιατρικών Κέντρων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. • Την ενημέρωση των ιδιωτών κτηνιάτρων που δραστηριοποιούνται