ΛΥΣΣΑ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Νέα του χώρου μας

Ένα ακόμα κρούσμα λύσσας, αυτή τη φορά κοντά στη Θεσσαλίκη. Η πρόληψη είναι η καλύτερη λύση για την αντιμετώπιση και της λύσσας. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να εμβολιάσουν σκύλους και γάτους ενάντια στη λύσσα.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Απόφαση λήψης μέτρων σε εστία λύσσας με θετικό στη λύσσα ζώο (αλεπού) της άγριας πανίδας που βρέθηκε στην αγροτική περιοχή Σίνδου Θεσσαλονίκης.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπ’ όψη:

1) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης– Πρόγραμμα Καλλικράτης». 2) Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 3) Την με αριθ.πρωτ. 1064/07-01-2013 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης «Επικύρωση εκλογής νέου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας». 4) Την με αριθ. πρωτ. 985/20-03-2013 (ΦΕΚ 687/Β/ 26-03-2013) Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση Άσκησης Αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων, εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες και Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 5) Το άρθρο 3 του Π.Δ. 133/92 (ΦΕΚ 66/Α/13-04-1992) «Επιβολή υγειονομικών και λοιπών μέτρων για την προστασία και εξυγίανση της κτηνοτροφίας από λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα των ζώων». 6) Το άρθρο 9 παρ. 5 του Π.Δ. 400/83 (ΦΕΚ 151/Α/18-10-1983) «Εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης εχινοκοκκίασης – υδατίδωσης, λύσσας και άλλων ζωοανθρωπονόσων». 7) Το Ν. 4039/2012 (ΦΕΚ 15/Α/02-02-2012) «Για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό σκοπό». 8) Την με αριθ. πρωτ. 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ 198/Β/05-02-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Πρόγραμμα Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα». 9) Το με αρ. πρωτ. 2316/68919/6-6-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. 10) Το με αριθ. πρωτ. 3572/03-06-2013 Παραπεμπτικό Δελτίο Εργαστηριακής εξέτασης για Λύσσα του Κτηνιατρικού Κέντρου Λαγκαδά θεσσαλονίκης. 11) Την με αριθ. πρωτ. 4152/05-06-2013 έκθεση αποτελεσμάτων του Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών ΛΟΙ.ΠΑ.Ν με την οποία μας γνωστοποιήθηκε η ανίχνευση λυσσικού αντιγόνου. 12 ) Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της νόσου στη λοιπή χώρα.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Χαρακτηρίζουμε ως θετικό στη λύσσα το ζώο (κόκκινη αλεπού) της άγριας πανίδας που βρέθηκε νεκρό στην αγροτική περιοχή Σίνδου. Kαθορίζουμε την εστία της λύσσας σε περιοχή ακτίνας 50 km γύρω από την αγροτική περιοχή Σίνδου και επιβάλλουμε: • Την τοποθέτηση ευδιάκριτων προειδοποιητικών πινακίδων, που φέρουν κατάλληλη σήμανση, σε εμφανή σημεία στις οδούς εισόδου στην περιοχή. • Την απαγόρευση της μετακίνησης και ελεύθερης διακίνησης ευπαθών ειδών ζώων, καθώς και την διενέργεια αγοροπωλησιών τους στην περιοχή που εντοπίστηκε η εστία της λύσσας, εκτός αν ύστερα από εξέταση τους από επίσημο κτηνίατρο αναφερθούν υγιή. • Tη θανάτωση των παραγωγικών και των σαρκοφάγων ζώων τα οποία δαγκώθηκαν ή ήρθαν σε άμεση επαφή με εκκρίσεις ζώου θετικού στη λύσσα. • Στην περίπτωση που τα κατοικίδια σαρκοφάγα που ήρθαν σε επαφή με εκκρίσεις ή δαγκώθηκαν από επιβεβαιωμένα θετικό στη λύσσα ζώο είναι καλυμμένα εμβολιακά κατά της λύσσας τη στιγμή της έκθεσης, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 2316/68919/06-06-2013 έγγραφο της Διεύθυνσης Υγείας των Ζώων της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής του ΥΠ.Α.Α.Τ. και σε παρέκκλιση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301/25-01-2013 (ΦΕΚ Β΄ 198) μπορούν να διατηρηθούν στη ζωή, εφόσον το επιθυμεί ο ιδιοκτήτης τους, κάτω από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: – Επανεμβολιασμός του ζώου μέσα σε 48 ώρες από την έκδοση του εργαστηριακού αποτελέσματος που επιβεβαιώνει ότι το ζώο με το οποίο ήρθε σε επαφή ήταν θετικό στη λύσσα. – Διασφάλιση απομόνωσης του ζώου για έξι (6) μήνες και παρακολούθησής του από κτηνίατρο (ιδιώτη ή δημόσιο) στο τέλος του πρώτου, δεύτερου, τρίτου και έκτου μήνα. Ο κτηνίατρος υποχρεούται να στέλνει αναφορά στο Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης μετά από κάθε εξέταση του ζώου – Έγγραφη δέσμευση του ιδιοκτήτη ότι το ζώο θα παραμείνει στην κατοχή του τουλάχιστον για ένα χρόνο και δεν θα προβεί στην ευθανασία του ζώου κατά το διάστημα της παρακολούθησής του. – Στην περίπτωση εμφάνισης οποιασδήποτε ασθένειας, θανάτου ή απώλειας του ζώου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης για τη λήψη μέτρων.

• Την απολύμανση του χώρου θανάτωσης ή θανάτου των θετικών ζώων, καθώς και τη διεξοδική απολύμανση και αποτέφρωση όλων των αντικειμένων που θα μπορούσαν να έχουν έρθει σε επαφή με αυτά τα ζώα. • Την ασφαλή διάθεση των νεκρών ή θανατωμένων ζώων στην πλησιέστερη εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας ζωικών υποπροϊόντων. • Την απομάκρυνση της μολυσμένης κόπρου και στρωμνής σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. • Την εφαρμογή του άρθρου 9 της συνθήκης της Βέρνης (Ν. 1335/1983) για τη ρύθμιση του υπερπληθυσμού των ειδών-στόχων της άγριας πανίδας της παρούσας απόφασης και κυρίως της αλεπούς, για την διασφάλιση της δημόσιας υγείας. • Την ενίσχυση της επαγρύπνησης των τοπικών Κτηνιατρικών, Δασικών υπηρεσιών και των τοπικών Κυνηγετικών Οργανώσεων για την εφαρμογή του προγράμματος Επιτήρησης και Καταπολέμησης της Λύσσας στην Ελλάδα, βάσει της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 331/10301/25-01-2013. • Την επιβεβαίωση του αντιλυσσικού εμβολιασμού των ποιμενικών σκύλων της περιοχής δικαιοδοσίας των Κτηνιατρικών Κέντρων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. • Την ενημέρωση των ιδιωτών κτηνιάτρων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να κοινοποιούν άμεσα στις οικίες κτηνιατρικές αρχές κάθε κλινικό περιστατικό ύποπτο για τη λύσσα κατά την άσκηση του έργου τους. • Την ενημέρωση των υπευθύνων των Φιλοζωικών Σωματείων. • Την ενημέρωση των εκπροσώπων των τοπικών κυνηγετικών οργάνων (Κ.Ο.ΜΑ.Θ). • Την ενημέρωση των υγειονομικών αρχών για τον προληπτικό εμβολιασμό (προμήθεια εμβολίων και ορών) κατά της λύσσας σε άτομα υψηλού κινδύνου. • Τον προληπτικό εμβολιασμό όλων των δεσποζόμενων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των 3 μηνών (για την δημιουργία βιολογικού φραγμού). • Τον προληπτικό εμβολιασμό των αδέσποτων σκύλων και γατών ηλικίας άνω των 3 μηνών και την λήψη μέτρων για την μείωση του φαινόμενου των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, με ευθύνη των δήμων. • Την απαγόρευση της μετακίνησης, της ελεύθερης διακίνησης και αγοραπωλησίας μη εμβολιασμένων κατοικίδιων σαρκοφάγων. Όλα τα κατοικίδια σαρκοφάγα ηλικίας άνω των τριών μηνών που πρόκειται να μετακινηθούν μέσα στην Επικράτεια από και προς κάθε Περιφερειακή Ενότητα πρέπει να είναι εμβολιασμένα κατά της λύσσας τουλάχιστον 21 ημέρες πριν από την μετακίνηση τους με εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ για τον σκοπό αυτό εμβόλια. Υποχρεωτικά τα κατοικίδια σαρκοφάγα τα οποία μετακινούνται από και προς κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Επικράτειας, συνοδεύονται από βιβλιάριο υγείας του ζώου ή διαβατήριο στο οποίο αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ζώου, στοιχεία της σήμανσης του, καθώς και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4039/2012. • Όλα τα σαρκοφάγα τα οποία εισέρχονται στη χώρα από άλλα Κράτη-Μέλη ή εισάγονται από τρίτες χώρες πρέπει να πληρούν τους όρους, όσον αφορά τον αντιλυσσικό εμβολιασμό, τον ορολογικό έλεγχο των αντισωμάτων και τα συνοδευτικά έγγραφα σύμφωνα με τον Καν. (ΕΚ) 998/2003.

2. Στους μη συμμορφούμενους με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και των μέτρων που λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή της επιβάλλονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 23 του ν. 248/1914 (Α΄110), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 13 του ν. 2538/1997 (Α΄ 242). ), καθώς και των άρθρων 20 και 21 του Ν. 4039/2012.

3. Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι την ανάκλησή της.

Σχετικά Άρθρα

Π.Κ.Σ ΑΠΟΣΤΟΛΗ SMS ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΣΚΥΛΟΥ – ΓΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ MICROCHIP

Ο Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα του ότι θα αποστέλει SMS στους ιδιοκτήτες ζώων για τη καταχώριση εκ μέρους του των Microchip Για αυτόν το λόγο ζητά την αναγραφή κινητού τηλεφώνου στα πιστοποιητικά...

Διαβάστε Περισσότερα

ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΔΑΧΘΕΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΚΥΛΟ ΚΑΙ ΤΗ ΓΑΤΑ

Από το diagnovet.gr Ο ιστότοπος hooplaha.com δημιούργησε 2 πολύ όμορφα και σε ορισμένες στιγμές συγκινητικά βίντεο σχετικά με πράγματα και καταστάσεις που μπορεί να διδαχθεί ο άνθρωπος από τα αγαπημένα του κατοικίδια, σκύλο και γάτα. Δείτε τα 2 βίντεο παρακάτω:...

Διαβάστε Περισσότερα

Επηρεάζονται τα κατοικίδια από την Πανσέληνο;

Ένα συχνό ερώτημα που απευθύνουν οι ιδιοκτήτες κατοικίδιων ζώων προς τους κτηνιάτρους είναι αν τα αγαπημένα τους κατοικίδια επηρεάζονται από τις διάφορες φάσεις του σεληνιακού κύκλου και ιδιαίτερα κατά την εμφάνιση της πανσελήνου. Το ερώτημα αυτό θέλησαν να απαντήσουν...

Διαβάστε Περισσότερα